Περιβαλλοντική διαχείριση Η παρούσα Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης για τη σταθερή και ελεγχόμενη λειτουργία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και σε αυτή βασίζεται η τήρηση και η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, παραγωγής ,βαφής και εμπορίας προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και για κατασκευή βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η παρούσα Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης για τη σταθερή και ελεγχόμενη λειτουργία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και σε αυτή βασίζεται η τήρηση και η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της «αειφόρου ανάπτυξης», εφαρμόζει και βελτιώνει σε μόνιμη βάση το Σύστημα Ποιότητας ως προς θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θέτει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους για :

 • τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας

 • την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος

 • την ελεγχόμενη διαχείριση των αέριων εκπομπών και των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων

 • το σχεδιασμό των λειτουργιών με κριτήρια ελαχιστοποίησης ανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών παραγωγής και αναλωσίμων.

Συγκεκριμένα, μέσω των αρμόδιων στελεχών της, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ :

 • φροντίζει για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 • των παραγωγικών και εμπορικών της δραστηριοτήτων, καθώς και

 • των προϊόντων που προωθεί στην αγορά

 • ενημερώνεται για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά στις παραγωγικές και εμπορικές της δραστηριότητες, και καθορίζει διαδικασίες ώστε να συμμορφώνεται προς τις συγκεκριμένες απαιτήσεις

 • καθιερώνει μεθόδους για τη μέτρηση, όπου είναι εφικτό, της περιβαλλοντικής της επίδοσης

 • καθορίζει Κατάλογο Περιβαλλοντικών Σκοπών & Στόχων, προκειμένου να δρομολογήσει και να παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση ολοκληρωμένων Έργων αλλά και επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης

 • συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά τις Ανασκοπήσεις της Διοίκησης

 • εξασφαλίζει συνθήκες εργασίας κατάλληλες για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού

 • καθιερώνει κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ώστε το προσωπικό να είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα περιβάλλοντος και να συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος

 • εξασφαλίζει την επικοινωνία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να υπάρχει δημιουργική ανταλλαγή πληροφοριών και καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης

 • αξιολογεί με περιβαλλοντικά κριτήρια τους προμηθευτές υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών και κατευθύνει ανάλογα τις επιλογές της για αγορές.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ δεσμεύεται για την εξασφάλιση:

 • άρτιας οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της

 • προσωπικού με κατάλληλη εκπαίδευση και δεξιότητες για τη θέση εργασίας τους

 • κατάλληλων εγκαταστάσεων και υποδομών

 • κατάλληλου παραγωγικού / ελεγκτικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

 • πόρων για την επίτευξη επιμέρους στόχων, οι οποίοι συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών και άλλων σκοπών

ώστε να είναι εφικτή:

 • η συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική Νομοθεσία που την αφορά

 • η αυτοαξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής των καθορισμένων διαδικασιών, αλλά και της υλοποίησης των ενεργειών που απαιτούνται για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος.

Όλα τα στελέχη της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ γνωρίζουν και εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.