Πιστοποιητικά Σειρών Κουφωμάτων

AKZONOBEL

ημερομηνία: 2018-03-05

QUALICOAT SEASIDE 2018

ημερομηνία: 2018-03-05

ΕΚΑΝΑΛ 09101/ ENERGY 22

ημερομηνία: 2009-09-23

ΕΚΑΝΑΛ 09102/ EVRO 8000

ημερομηνία: 2009-09-24

SR E16000

ημερομηνία: 2016-02-01

SR E16000

ΕΚΑΝΑΛ 09139 / ENERGY 16

ημερομηνία: 2016-02-01

ΕΚΑΝΑΛ 09139 ENERGY 16

ΕΚΑΝΑΛ 09140/EVRO 7000

ημερομηνία: 2009-11-17

Πιστοποιητικό Ηχομόνωσης

ημερομηνία: 2002-09-04

Δείκτης Ηχομείωσης σύνθετου κουφώματος σύμφωνα με το DIN EN ISO 140-3:2005

ημερομηνία: 2016-04-04

Δείκτης Ηχομείωσης σύνθετου κουφώματος σύμφωνα με το DIN EN ISO 140-3:2005 σε θαλάμους δοκιμών αερόφερτου ήχου - Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

ROSENHEIM / ENERGY 24

ημερομηνία: 2016-07-01

ROSENHEIM / ENERGY 22 - ENERGY 16

ημερομηνία: 2014-07-02

Έντυπο Εγγύησης Υλικού

ημερομηνία: 2016-07-19

Πιστοποιητικό κράματος 606040

ημερομηνία: 2016-07-11