Πιστοποιητικά Σειρών Κουφωμάτων

AKZONOBEL

ημερομηνία: 2018-03-05

QUALICOAT SEASIDE 2019

ημερομηνία: 2019-01-23

ΕΚΑΝΑΛ 09101/ ENERGY 22

ημερομηνία: 2009-09-23

ΕΚΑΝΑΛ 09102/ EVRO 8000

ημερομηνία: 2009-09-24

ΕΚΑΝΑΛ 09139 / ENERGY 16 THERMO

ημερομηνία: 2019-02-13

ΕΚΑΝΑΛ 09139 ENERGY 16 THERMO

ΕΚΑΝΑΛ 09140/EVRO 7000

ημερομηνία: 2009-11-17

Πιστοποιητικό Ηχομόνωσης

ημερομηνία: 2002-09-04

ROSENHEIM-ENNERGY 22

ημερομηνία: 2019-03-05

ROSENHEIM / ENERGY 24

ημερομηνία: 2016-07-01

ROSENHEIM-ENNERGY 22S

ημερομηνία: 2019-03-05

Δείκτης Ηχομείωσης σύνθετου κουφώματος σύμφωνα με το DIN EN ISO 140-3:2005

ημερομηνία: 2016-04-04

Δείκτης Ηχομείωσης σύνθετου κουφώματος σύμφωνα με το DIN EN ISO 140-3:2005 σε θαλάμους δοκιμών αερόφερτου ήχου - Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

ROSENHEIM / ENERGY 22 - ENERGY 16

ημερομηνία: 2014-07-02

Έντυπο Εγγύησης Υλικού

ημερομηνία: 2019-05-06

Πιστοποιητικό κράματος 606040

ημερομηνία: 2016-07-11